TINVAY - Điều khoản sử dụng

Điều khoản & điều kiện sử dụng dịch vụ

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng Dịch vụ (“Điều khoản”) là thỏa thuận và điều chỉnh việc Người Dùng – khách hàng sử dụng dịch vụ (“Người Dùng”), một cá nhân mang quốc tịch hoặc không mang quốc tịch từ bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào trên thế giới, truy cập hoặc sử dụng các ứng dụng, trang web, nội dung, sản phẩm và dịch vụ (“Dịch vụ”) của Chúng Tôi – Công ty Cổ phần Công nghệ Data Nest - công ty cổ phần thành lập tại Hà Nội, Việt Nam, có mã số doanh nghiệp 0108201417 (“Chúng Tôi”).

TINVAY.VN là một trang dịch vụ trực tuyến của Công ty Cổ phần Công nghệ Data Nest, được xây dựng nhằm cung cấp dịch vụ trực tuyến miễn phí để Người Dùng tiếp cận được với các dịch vụ tài chính cá nhân của ngân hàng, công ty tài chính cũng như các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác. Để thực hiện các nội dung nêu trên, Chúng Tôi cần thu thập và xử lý một số thông tin cá nhân của Người Dùng.

Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch vụ của Người Dùng đồng nghĩa với việc Người Dùng đã chấp nhận chịu ràng buộc của các Điều khoản này. Nếu Người Dùng không đồng ý với bất kỳ hoặc toàn bộ các phần trong Điều khoản này, Người Dùng sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận/hợp đồng dưới dạng văn bản hoặc dạng dữ liệu điện tử trước đây giữa Người Dùng và Chúng Tôi. Người Dùng có quyền ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến Người Dùng, Chúng Tôi cũng có quyền ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì. Bằng việc sử dụng dịch vụ miễn phí của TINVAY.VN, Người Dùng đồng ý rằng đã đọc kỹ, hiểu rõ và chấp thuận với các điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THU THẬP THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Dữ liệu cá nhân được hiểu là dữ liệu, thông tin Người Dùng và tất cả các thông tin khác liên quan đến Người Dùng, được TINVAY.VN thu thập, ghi nhận, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ trong quá trình Người Dùng truy cập và sử dụng dịch vụ của TINVAY.VN. Đây là những thông tin quan trọng và bắt buộc để xác định danh tính một cá nhân/tổ chức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin định danh của cá nhân (họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, và các thông tin khác theo quy định của pháp luật...), thông tin liên lạc (điện thoại di động, địa chỉ email) và các thông tin chi tiết cần thiết khác.

2. Dữ liệu cá nhân được chia làm hai loại chính là dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật. Đối với các loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm TINVAY.VN sẽ ghi rõ trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu.

3. TINVAY.VN chỉ thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Dùng phù hợp với quy định pháp luật và trong phạm vi thỏa thuận giữa TINVAY.VN và Người Dùng.

4. Phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể và vai trò của TINVAY.VN trong hoạt động xử lý dữ liệu, TINVAY.VN có thể thực hiện chức năng là: (i) Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân, (ii) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, (iii) Bên Xử lý dữ liệu cá nhân. TINVAY.VN bảo đảm tuân thủ các quy định về xử lý dữ liệu cá nhân tương ứng với từng vai trò cụ thể.

5. Người Dùng có các quyền sau đây đối với dữ liệu cá nhân: Quyền được biết, Quyền đồng ý, Quyền truy cập, Quyền rút lại sự đồng ý, Quyền xóa dữ liệu, Quyền hạn chế xử lý dữ liệu, Quyền cung cấp dữ liệu, Quyền phản đối xử lý dữ liệu, Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, Quyền tự bảo vệ và các quyền liên quan khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Người Dùng có thể liên hệ với Chúng Tôi để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các Quyền được liệt kê tại mục này.

6. Trường hợp Người Dùng rút lại sự đồng ý của mình, yêu cầu xóa dữ liệu và/hoặc thực hiện các yêu cầu về các quyền đối với dữ liệu cá nhân, và tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể, TINVAY.VN có thể xem xét và quyết định về việc tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Người Dùng hay không.

7. Vì mục đích bảo mật và tùy từng trường hợp, Người Dùng có thể cần phải đưa ra yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc các phương pháp hợp lệ để xác thực thông tin trong trường hợp TINVAY.VN cần thực thông tin của Người Dùng.

8. Người Dùng cam kết đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của toàn bộ thông tin, dữ liệu mà Người Dùng cung cấp cho TINVAY.VN và kịp thời cập nhật ngay khi thông tin khi có thay đổi. TINVAY.VN được miễn trừ mọi trách nhiệm nếu các thông tin mà Người Dùng cung cấp là chưa chính xác và/hoặc chưa cập nhật.

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Các phương thức thu thập thông tin, dữ liệu cá nhân bao gồm:

1. Thông tin được Người Dùng khai báo:

Thông tin Người Dùng khai báo bao gồm những thông tin Người Dùng cung cấp trên mẫu đăng ký tìm kiếm sản phẩm tài chính và được cập nhật trong quá trình sử dụng dịch vụ như: các thông tin liên lạc của Người Dùng; các thông tin về tình trạng công việc và tình trạng tài chính (Thu nhập, các khoản nợ); các thông tin định danh khác bao gồm: Tuổi, Số Căn cước công dân, giới tính.

 TINVAY.VN cũng có thể thu thập thông tin từ Người Dùng thông qua liên lạc giữa Người Dùng và TINVAY.VN, chẳng hạn thông qua các tương tác của Người Dùng với nhân viên của TINVAY.VN, những phản hồi của Người Dùng đối với Bộ phận chăm sóc Người Dùng của TINVAY.VN, các thông tin Người Dùng trao đổi, thỏa thuận, giải quyết tranh chấp khác được Người Dùng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của TINVAY.VN

2. Thông tin từ hệ thống:

 TINVAY.VN có thể thu thập thông tin Người Dùng được gửi đến TINVAY.VN từ máy tính, điện thoại của Người Dùng hoặc các thiết bị khác mà Người Dùng sử dụng để truy cập. Các thông tin này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau: dữ liệu về các trang Người Dùng truy cập, địa chỉ IP của máy tính, ID nhận dạng thiết bị, loại thiết bị, thông tin máy tính và thiết bị mạng, số liệu thống kê hiển thị của trang truy cập và các dữ liệu cơ bản khác, các dữ liệu thu thập được từ hành vi do Người Dùng thao tác trên website TINVAY.VN.

 Khi Người Dùng truy cập và sử dụng dịch vụ của TINVAY.VN, Chúng Tôi (hoặc các công cụ theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website do các đối tác cung cấp) sẽ đặt một số cơ sở dữ liệu gọi chung là Cookies lên máy tính hoặc các thiết bị khác của Người Dùng. Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho Người Dùng trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu email của Người Dùng trong trang đăng nhập để Người Dùng không phải đăng nhập lại v.v… Người Dùng có quyền từ chối nhận những Cookies này nếu những trình duyệt của Người Dùng có chức năng từ chối đó, trừ khi các Cookies được TINVAY.VN dùng để ngăn chặn gian lận và đảm bảo an toàn đối với các website kết nối.

3. Thông tin từ các nguồn khác:

TINVAY.VN có thể thu thập thông tin từ những nguồn khác như:

 • Người Dùng có thể sẽ cung cấp thông tin thông qua việc truy cập thông tin cá nhân được lưu trữ bởi bên thứ ba, chẳng hạn như bên cung cấp dịch vụ xác thực thông tin, các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Người Dùng đồng ý rằng TINVAY.VN hoàn toàn có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin này.
 • Các quy định của chính sách này được áp dụng đối với việc truy cập, sử dụng website của TINVAY.VN. Khi Người Dùng sử dụng, truy cập website của TINVAY.VN qua các ứng dụng, thiết bị của Người Dùng, TINVAY.VN có thể nhận được các thông tin về định vị về thiết bị của Người Dùng. TINVAY.VN có thể sử dụng và căn cứ các thông tin này để cung cấp dịch vụ đến Người Dùng (ví dụ như những nội dung về quảng cáo, kết quả tìm kiếm hay những nội dung khác…). Dữ liệu về vị trí được xác định qua dịch vụ định vị được xếp vào loại dữ liệu cá nhân nhạy cảm và Người Dùng đồng ý cho TINVAY.VN được phép thu thập dữ liệu này. Hầu hết các thiết bị di động đều có chức năng cho phép Người Dùng kiểm soát hoặc vô hiệu hóa chức năng định vị, hoặc trong trường hợp cần thiết, Người Dùng có thể liên hệ với nhà cung cấp, để từ đó kiểm soát việc thông tin cho bên thứ ba các thông tin này.
 • Ngoài ra, TINVAY.VN có thể thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp những thông tin, dữ liệu cá nhân từ Người Dùng khi có sự đồng thuận của Người Dùng trong quá trình Người Dùng có các hoạt động đối với: (i) Các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác chính thức, bên thứ ba khác là đối tác chính thức của Chúng Tôi, (ii) Các bên khác mà Người Dùng có phát sinh hoạt động ủy quyền cho hoạt động cung cấp và thu thập dữ liệu như đơn vị sử dụng lao động, bên cho vay, bên bảo lãnh và các bên khác, (iii) Các bên đã thu thập và/hoặc phân tích dữ liệu cá nhân của Người Dùng đã được Người Dùng đồng ý hoặc được pháp luật cho phép.

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TINVAY.VN chỉ sử dụng thông tin cá nhân được thu thập tại Điều 2 Điều khoản sử dụng này trong các trường hợp sau:

 1. Mục đích xử lý dữ liệu để xác định tính phù hợp với các sản phẩm do đối tác của TINVAY.VN cung cấp. Đây là việc đánh giá sự phù hợp của Người Dùng đối với các sản phẩm tài chính được cung cấp bởi các đối tác của TINVAY.VN (danh sách các đối tác được liệt kê chính thức tại website: TINVAY.VN). Việc xử lý dữ liệu được thực hiện bằng cách gửi số thuê bao Người Dùng sử dụng để đăng ký tài khoản tới nhà mạng viễn thông (là đối tác chính thức của Chúng Tôi: nhà mạng Viettel) và xử lý dữ liệu Người Dùng dựa trên nguồn thông tin từ dữ liệu viễn thông.
 2. Xác nhận khả năng được vay của Người Dùng: Nội dung này được thực hiện bằng cách gửi các thông tin cá nhân mà Người Dùng đã cung cấp cho Chúng Tôi tới các đối tác cung cấp dịch vụ tài chính của TINVAY.VN. Đồng thời, bằng việc đồng ý cung cấp thông tin cho TINVAY.VN, Người Dùng đồng ý nhận các tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo dịch vụ tài chính cá nhân từ đối tác cung cấp dịch vụ tài chính của TINVAY.VN, bao gồm: FE Credit, SHB Finance, Lotte Finance, VPBank, TPBank Fico, Mirae Asset.
 3. Quản lý, nghiên cứu, đánh giá, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa mô hình hoạt động hiện tại hoặc phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu phát triển của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động lập các báo cáo, phân tích cho mục đích nội bộ hoặc báo cáo cơ quan nhà nước nếu cần thiết.
 4. Thực hiện các hoạt động có tính chất truyền thông, tiếp thị.
 5. Các mục đích khác trong phạm vi hoặc liên quan đến cung cấp dịch vụ cho Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn: Tối ưu hệ thống, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Chúng Tôi cam kết sẽ không mua bán, trao đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Người Dùng cho bất kỳ một bên thứ ba nào không liên quan tới các mục đích kể trên, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 4: LƯU TRỮ & BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng Tôi áp dụng các biện pháp vật lý và công nghệ nhằm đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Người Dùng, cụ thể:

 1. Biện pháp vật lý: Chúng Tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Người Dùng tại các máy chủ được bảo vệ nghiêm ngặt theo đúng quy trình của các trung tâm lưu trữ dữ liệu (data center), bao gồm việc kiểm soát ra vào, camera theo dõi 24/7, hệ thống cảnh báo xâm nhập.
 2. Biện pháp công nghệ: Hệ thống máy chủ lưu trữ và xử lý của Chúng Tôi được áp dụng đầy đủ các biện pháp công nghệ tường lửa, cơ chế chống tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) nhằm ngăn chặn các biện pháp tấn công thông tin từ kẻ xấu. Ngoài ra, Chúng Tôi cũng áp dụng tiêu chuẩn an toàn SSL (Secure Sockets Layer) khi truyền tải thông tin giữa trình duyệt của Người Dùng và máy chủ của Chúng Tôi nhằm đảm bảo các thông tin này không bị truy xuất trái phép trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa thiết bị đầu cuối của Người Dùng tới máy chủ lưu trữ của TINVAY.VN.

ĐIỀU 5: THAY ĐỔI THÔNG TIN VÀ XÓA, HỦY DỮ LIỆU

Người Dùng có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng trên website TINVAY.VN.

Người Dùng có thể thực hiện các yêu cầu xóa, hủy dữ liệu bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6: KHÔNG ĐẢM BẢO VÀ MIỄN TRÁCH NHIỆM

1. Mặc dù Chúng Tôi cam kết dùng hết các biện pháp và chuẩn mực an ninh trong khả năng có thể để đảm bảo cho sự an toàn thông tin cá nhân của Người Dùng, TINVAY.VN không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với việc rò rỉ các thông tin này.

2. Các dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và “như sẵn có”. Chúng Tôi khước từ mọi tuyên bố và bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, không được nêu rõ trong những điều khoản này, bao gồm các bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, Chúng Tôi không đưa ra tuyên bố, bảo hành, bảo đảm về tính tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc sẵn có của các Dịch vụ này, các dịch vụ hoặc hàng hóa được yêu cầu qua việc sử dụng Dịch vụ này, hoặc các Dịch vụ này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng Tôi không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của nhà cung cấp bên thứ ba. Người Dùng đồng ý chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh bên ngoài việc sử dụng các dịch vụ này và bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa được yêu cầu nào có liên quan, trong phạm vi tối đa pháp luật áp dụng cho phép.

3. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại mang tính gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, cảnh cáo, mang tính trừng phạt hoặc hậu quả, bao gồm tổn thất về lợi nhuận, tổn thất về dữ liệu, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản, liên quan hoặc phát sinh từ việc sử dụng các Dịch vụ ngay cả nếu Chúng Tôi đã được cảnh báo về nguy cơ của các thiệt hại như vậy. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, trách nhiệm hoặc tổn thất nào phát sinh do: (i) việc Người Dùng sử dụng hoặc dựa trên các Dịch vụ hoặc Người Dùng không có quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ; hoặc (ii) mọi giao dịch hoặc quan hệ giữa Người Dùng và nhà cung cấp bên thứ ba, ngay cả nếu Chúng Tôi đã được cảnh báo về nguy cơ của các thiệt hại như vậy. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc trì hoãn hoặc không hoạt động do các nguyên nhân nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng Tôi.

4. Chúng Tôi thông báo và khuyến nghị Người Dùng về các thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình xử lý dữ liệu của Người Dùng mà các thiệt hại này có thể phát sinh do các trường hợp bất khả kháng như hệ thống an ninh mạng bị tấn công hoặc dữ liệu của Người Dùng bị rỏ rỉ tại các hệ thống hoặc cơ sở lưu trữ khác mà Chúng Tôi không kiểm soát được và/hoặc không có quyền được kiểm soát. Các thiệt hại về việc dữ liệu cá nhân bị vi phạm có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư, đời sống cá nhân và hoặc thiệt hại về kinh tế tùy theo từng trường hợp. Do đó Chúng Tôi bằng mọi biện pháp bảo mật sẽ bảo đảm dữ liệu cá nhân của Người Dùng được bảo vệ tốt nhất. Đối với những trường hợp không thuộc phạm vi liên quan của Chúng Tôi, Chúng Tôi sẽ hỗ trợ Người Dùng nếu có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Các giới hạn và tuyên bố miễn trách nhiệm trong phần này không nhằm giới hạn trách nhiệm hoặc thay thế các quyền của người tiêu dùng không thể loại trừ theo pháp luật.

ĐIỀU 7: QUYỀN TỪ CHỐI DỊCH VỤ

Trong mọi trường hợp, TINVAY.VN có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn với các khách hàng thực hiện hoặc bị nghi vấn có thực hiện một trong các hành vi sau:

 • Đăng ký và làm hồ sơ vay với số điện thoại và thông tin đăng ký của hai người khác nhau.
 • Sử dụng thông tin giả mạo để đăng ký và làm hồ sơ vay.
 • Có dấu hiệu thu phí của người làm hồ sơ vay mà chưa được sự đồng ý cho phép của TINVAY.VN.

ĐIỀU 8: BỔ SUNG VÀ THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN

Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng cho các Dịch vụ nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các chính sách áp dụng riêng cho một sự kiện hoặc một hoạt động hoặc một chương trình khuyến mãi cụ thể, và các điều khoản bổ sung này sẽ được tiết lộ/thông báo cho Người Dùng liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng. Các điều khoản bổ sung, trong một khoảng thời gian nhất định và hợp lý, sẽ được ưu tiên áp dụng hơn các Điều khoản này trong trường hợp có xung đột liên quan đến các Dịch vụ được áp dụng.

Chúng Tôi giữ quyền sửa đổi các Điều khoản liên quan đến các Dịch vụ tùy từng thời điểm. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Chúng Tôi đăng/thông báo chính thức các Điều khoản được cập nhật. Người Dùng do đó hiển nhiên chịu sự ràng buộc của các Điều khoản đã được sửa đổi nếu Người Dùng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ thời điểm các sửa đổi được đăng/thông báo.

ĐIỀU 9: THÔNG TIN LIÊN HỆ XỬ LÝ THÔNG TIN, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Trường hợp Người Dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến các điều khoản hoặc chính sách của Chúng Tôi, Người Dùng vui lòng liên hệ bằng cách gửi email tới địa chỉ: [email protected]

Đơn vị chủ quản
Data Nest Technologies JSC, Tầng 7, HITC Building, 239 Xuân Thuỷ, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
Copyright © 2021 TINVAY. All rights reserved.